Darmowa dostawa od 80,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU rubenti.com

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego Rubenti, działającego pod adresem internetowym www.rubenti.com (dalej: „Sklep”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: www.rubenti.com.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Paweł Maksymiuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROWESO Paweł Maksymiuk (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Romualda Traugutta nr 31, 75-569 Koszalin), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6692323595, numer REGON: 320191044 (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą:
a) poczty elektronicznej - pod adresem: sklep@rubenti.com
b) poczty tradycyjnej - pod adresem: ul. Romualda Traugutta 31/26 , 75-569 Koszalin
c) telefonu - pod numerem: +48 510 502 777

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Sklepu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży; 

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres korespondencyjny
4) numer telefonu
adres poczty elektronicznej;
5) Nazwa firmy
6) NIP 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta

zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie Konta).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie Usługi Konta.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
5) adres do korespondencji (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
6) Nazwa firmy
7) NIP

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:
• udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;
• realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi – art. 556 i n. Kodeksu cywilnego)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji uprawnień wynikających z rękojmi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego (nie dłużej jednak, niż 14 dni), a w wypadku realizacji uprawnień kupującego wynikających z rękojmi – do czasu ich przedawnienia.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przesyłanie newslettera/newslettera SMS

1) imię;
2) adres poczty elektronicznej;
3) Numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie)

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera).

Administrator będzie przetwarzał adres e-mail do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Przesyłanie powiadomień e-mail
(np. informujących o postępach realizacji Zamówienia)

1) imię;
2) nazwisko;
3) adres poczty elektronicznej.
4) Numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora, w tym przypadku informowania Klientów o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem usług)

Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem usług (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Obsługa formularza do dodania komentarza/opinii/recenzji

1) imię i nazwisko;
2) adres poczty elektronicznej.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu cofnięcia udzielonej zgody, nie dłużej jednak niż do momentu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Spełnianie obowiązków podatkowych

(m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)

1) imię i nazwisko/firma;
2) adres zamieszkania/siedziby;
3) NIP;
4) PESEL;
5) numer Zamówienia;
6) numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy

1) imię;
2) nazwisko;
3) podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail; adres do korespondencji; numer telefonu).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

1) imię;
2) nazwisko;
3) firma;
4) adres e-mail;
5) adres zamieszkania/siedziby;
6) numer PESEL/KRS;
7) NIP.                                                         

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności w Sklepie oraz działania reklamowe, w tym reklama spersonalizowana 1) data i godzina odwiedzin;
2) numer IP urządzenia;
3) rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
4) przybliżona lokalizacja;
5) rodzaj przeglądarki internetowej;
6) czas spędzony w Sklepie;
7) przeglądane Produkty;
8) odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Sklepu.
9) dane demograficzne / wiek / płeć / zainteresowania
10) Adres e-mail / numer telefonu / imię i nazwisko / adres zamieszkania

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Sklepie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Sklepie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania. W celu realizacji celu przetwarzania, powyższe dane mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym, między innymi Facebook (Meta), Google, TikTok.


Cel przetwarzania  Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Administrowanie Sklepem

1) adres IP;
2) data i czas serwera;
3) informacje o przeglądarce internetowej;
4) informacje o systemie operacyjnym.

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Sklepu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Sklepu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Sklepu w sposób prawidłowy).

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.


Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Sklepie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. firma hostingowa;
 2. operator logistyczny i firmy kurierskie;
 3. dostawcy systemów płatności online;
 4. dostawca usługi newslettera;
 5. dostawcy newslettera SMS
 6. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Sklepie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 7. firma świadcząca usługi księgowe;
 8. firmy świadczące usługi reklamowe (np. Google, Facebook)
 9. serwisy opinii konsumenckich (np. Opineo)

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora narzędzi takich jak Google Analytics, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: USA, Chile, Singapur oraz Tajwan (Republika Chińska), Irlandia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679..

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
2) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
3) w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
a) dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
b) skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
c) przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
d) konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
4) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
5) w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
6) jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
7) masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
8) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki Cookies

1. Administrator informuje, że Sklep korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) zapewnienie prawidłowego działania Sklepu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Sklepu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
b) zwiększenie komfortu przeglądania Sklepu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
c) tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Sklepu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Sklepu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
d) prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
5. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:


Narzędzie Dostawca Funkcje i zakres pobierania danych Okres działania
Niezbędne pliki cookies Administrator Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej Sklepu. Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 24 miesięcy lub do momentu ich usunięcia.
Google Analytics Google Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Sklepu przez Klientów, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Sklep oraz czynić go bardziej przyjaznym dla Klientów. Narzędzie wykorzystywane jest także w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym także kampanii remarketingowych, spersonalizowanych, opartych o zainteresowania, zachowanie oraz dane demograficzne. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Google Ads Google Narzędzie umożliwia realizację działań reklamowych w tym działań opartych o remarketingu i reklamę spersonalizowaną oraz pomiar ich skuteczności. do 18 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Google Optimize Google Narzędzie umożliwia realizację działań optmalizacji serwisu, testów, prezentowania treści dynamicznych i spersonalizowanych.. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Facebook Pixel Facebook Narzędzie to umożliwia ustalenie, że odwiedziłeś Sklep także skierowanie do Ciebie reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności. do 6 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
CRM IdoSell IdoSell Narzędzie to służy do uwierzytelniania w serwisie i zapewnienia sesji w serwisie, poprawnej obsługi Sklepu, weryfikacji źródeł przekierowań na strony internetowe Sklepu, przesyłania rekomendacji, analiz i badań oraz audytu oglądalności. do 24 miesięcy lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
PREF YouTube Narzędzie to służy do zapisywania informacji o preferowanych przez Ciebie konfiguracji strony oraz preferencje odtwarzania, na przykład auto odtwarzanie, odtwarzanie losowe czy rozmiar odtwarzacza. 8 miesiącach od ostatniego użycia usługi lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
SALESmanago SALESmanago Narzędzie to pozwala na:
Przechowanie danych o aktualnej wizycie na stronie;
Przechowanie informacji na temat wyświetlanych pop-up na stronie;
Przechowanie informacji na temat źródła pierwszej wizyty na stronie;
Przechowanie informacji o kraju, z którego nastąpiło połączenie;
Informacja o zaakceptowaniu zgód na wysyłkę webpush;
Unikalny identyfikator klienta;
Unikalny identyfikator sesji klienta;
do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
LinkedIn Insight Tag LinkedIn Narzędzie to służy m.in. do: logowania, uwierzytelniania, bezpieczeństwa w zakresie wykrywania złośliwego oprogramowania, przekazywania funkcjonalności i zapewnienia Tobie funkcji, informacji i dopasowanych treści analizy i badań do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Pliki cookies stron trzecich TikTok https://www.tiktok.com/legal/tiktok-website-cookies-policy?lang=pl do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Opineo Opineo


Narzędzie służy do zbierania opinii konsumenckich o przebiegu zamówień w sklepie

do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
GO.PL GO.PL Prezentowanie reklam spersonalizowanych, retargeting w tym retargeting e-mail do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Microsoft Advertising Microsoft Advertising Prezentowanie reklam, w tym także reklam spersonalizowanych oraz inne działania reklamowe. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
Microsoft Clarity Microsoft Clarity Prowadzenie analizy zachowań użytkowników oraz statystyk w celach optymalizacji działania strony sklepu. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)


 1. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Sklep. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Sklepu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Sklepu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.
 2. Pliki cookie stron trzecich, są to pliki cookie zarządzane przez strony trzecie inne niż Sklep. W przypadku tych plików cookies instrukcje dotyczące ich konfiguracji i ich usuwania są dostarczane bezpośrednio przez daną stronę trzecią.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 05-01-2022 r.

pixel