Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Rubenti.com

§ 1.
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego rubenti.com działającego pod adresem internetowym http://rubenti.com (dalej: „Sklep”).
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
3. Sklep jest własnością Pawła Maksymiuka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: PROWESO Paweł Maksymiuk (adres stałego miejsca wykonywania działalności: ul. Romualda Traugutta nr 31, 75-569 Koszalin), wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający NIP: 6692323595, numer REGON: 320191044 (dalej: „Sprzedawca”).
4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
a) poczty elektronicznej - pod adresem: sklep@rubenti.com;
b) poczty tradycyjnej - pod adresem: Rubenti Sklep Online, ul. Bohaterów Warszawy 22/36, 75-001 Koszalin;
c) telefonu - pod numerem: 510-502-777.
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, które mogą być nabywane przez Kupujących korzystających ze Sklepu, oraz świadczy wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną.
6. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2.
Definicje


Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
a) Dzień roboczy - dzień niebędący dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
b) Klient - Użytkownik lub Kupujący;
c) Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
f) Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
g) Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
h) Produkt - produkt odzieżowy dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
i) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
j) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
k) Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
l) Sprzedawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
m) Umowa - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
n) Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
o) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
p) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
q) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
r) Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
s) Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 3.
Wymagania techniczne


1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
a) połączenie z siecią Internet;
b) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4.
Zasady korzystania ze Sklepu


1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

§ 5.
Utworzenie Konta


1. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) kliknąć w zakładkę „Zaloguj się” a następnie „Załóż nowe konto”;
c) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
- imię,
- nazwisko,
- adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu
- login konta
- stworzone hasło do Konta,
d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
e) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej i/lub wiadomości SMS;
f) kliknąć opcję „zarejestruj konto”.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta niezwłocznie pod kliknięciu opcji „zarejestruj konto”.
3. Kliknięcie opcji „zarejestruj konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
4. Za pomocą Konta, Użytkownik może w szczególności przechowywać swoje dane oraz przeglądać złożone Zamówienia.
5. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Konta. W tym celu powinien wysłać stosowną dyspozycję na kontaktowy adres e-mail sklepu.
6. Usunięcie Konta (niezależnie od przyczyny jego usunięcia) nie powoduje usunięcia danych Użytkownika obejmujących: imię nazwisko; adres email, adres do korespondencji, numer telefonu, których dalsze przetwarzanie jest warunkiem wykonywania przez Sklep prawnych obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
7. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
8. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.


§ 6.
Nabywanie Produktów


1. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
2. Kupujący może nabywać Produkty zarówno po utworzeniu Konta, jak i bez jego tworzenia. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
3. W celu nabycia Produktu przy rejestracji Konta, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „dodaj do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „przejdź dalej”;
d) zdecydować o formie zakupów – po zalogowaniu, utworzeniu konta ;
e) W przypadku rejestracji uzupełnić obowiązkowe dane (wymienione w punkcie „Utworzenie konta”), obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
f) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej i/lub SMS;
g) wybrać formę płatności oraz opcje dostawy a następnie kliknąć „Przejdź dalej”.
h) Zweryfikować poprawność danych, obowiązkowo zaznaczyć checkbox’y przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem, Polityką prywatności i Prawem do odstąpienia od umowy oraz akceptacji ich postanowień.
i) kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
4. W celu nabycia Produktu bez rejestracji Konta, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) wejść w zakładkę wybranego produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
c) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
d) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
- sposób dostawy,
- sposób płatności,
- NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
e) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
f) w przypadku, gdy Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - zaznaczyć odpowiedniego checkbox’a przy oświadczeniu o charakterze zawieranej umowy sprzedaży (zawodowym lub niezawodowym);
g) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
h) kliknąć opcję „kupuję i płacę”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.
5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
a) przesyłka kurierska Inpost;
b) przesyłka kurierska DPD;
c) dostarczenie do wybranego paczkomatu InPost;
d) przesyłka z odbiorem w wybranym punkcie sieci Orlen Paczka;
6. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy;
b) przelewem, kartą płatniczą, systemem Blik przy wykorzystaniu systemu płatności IdoPay
c) gotówką przy odbiorze Produktu dostarczonego przez kuriera;
d) przy odbiorze za pomocą karty płatniczej w paczkomacie InPost
7. Kliknięcie przez Kupującego opcji „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem.
8. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie jego złożenia na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Zamówienie, o którym mowa w niniejszym ust. 8 zostało wcześniej opłacone przez Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie zwraca mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
10. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, miedzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
11. Jeżeli złożone Zamówienie, w stosunku do którego Kupujący wybrał opcję płatności za Produkt przed jego dostarczeniem, nie zostanie opłacone w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży i anulować Zamówienie w terminie 7 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu na opłacenie Zamówienia. O odstąpieniu przez Sprzedawcę od Umowy sprzedaży i anulowaniu Zamówienia, Kupujący zostaje powiadomiony za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

§ 7.
Realizacja Zamówienia


1. Sprzedawca realizuje wysyłkę Produktów pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Kupujący jeśli wartość Zamówienia jednej transakcji wynosi do 199,99zł.
3. Koszty wysyłki Produktu pokrywa Sprzedający, jeśli wartość Zamówienia wynosi minimum 200 zł przy jednej transakcji.
4. Czas dostępności produktu w magazynie jest wskazany na karcie produktu oraz w koszyku.
5. Po zebraniu wszystkich produktów z Zamówienia w czasie , o którym klient jest informowany na karcie produktu oraz w koszyku, następuje Wysyłka Produktu jeśli nastąpiło::
a) zaksięgowanie płatności za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy - w przypadku dokonania przez Kupującego płatności za Produkt przed jego dostarczeniem;
lub
b) otrzymanie przez Kupującego wiadomości o przekazaniu Zamówienia do realizacji - w przypadku wybrania przez Kupującego opcji dokonania płatności za Produkt przy jego dostarczeniu.
6. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.
7. Produkt dostarczony Kupującemu powinien znajdować się w nienaruszonym stanie.
8. Jeżeli Produkt jest dostarczany przez kuriera lub pracownika poczty, Kupujący powinien sprawdzić Produkt w jego obecności. Jeśli paczka Produktu jest uszkodzona, Kupujący powinien spisać protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 8.
Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży


1. Postanowienia niniejszego § 8 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie Produktu przez niego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.
3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Oświadczenie może być złożone przez Kupującego w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5-7 poniżej.
5. Kupujący może złożyć Oświadczenie w formie:
a) elektronicznej;
b) papierowej.
c) poprzez zalogowanie się na konto klienta i kliknięcie „Dodaj zwrot” w zakładce „Zwroty”.
6. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie elektronicznej, Kupujący powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
a) imię i nazwisko Kupującego;
b) adres poczty elektronicznej;
c) adres do korespondencji;
d) wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
e) wskazanie Produktów, którego dotyczy odstąpienie od Umowy sprzedaży;
f) numer Zamówienia;
g) data złożenia Zamówienia
h) kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Kupującego (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).
7. W przypadku wyboru Oświadczenia w formie papierowej, Kupujący powinien wydrukować i wypełnić formularz stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu a następnie wysłać go wraz Produktem pod adres wskazany w ust. 10 poniżej.
8. Sprzedawca przesyła Kupującemu potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej.
9. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący powinien odesłać Produkt Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia dokonania odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
10. Sklep nie odbiera przesyłek zwrotnych nadanych za pobraniem, skierowanych do paczkomatów, skrytek pocztowych oraz innych punktów odbioru.
11. Odesłanie Produktu powinno nastąpić pod adres:

Sklep Rubenti
ul. Bohaterów Warszawy 22/36
75-001 Koszalin

12. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
13. Zwrot płatności dokonanych przez Kupującego następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę odesłanego . Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu dokonanej płatności.
14. Oprócz równowartości ceny Produktu, Sklep zwraca Kupującemu koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli Kupujący wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu.
15. Sklep wskazuje, że najtańszą opcją, z której Kupujący może skorzystać jest opcja szybkich zwrotów poprzez paczkomaty InPost, ponosząc koszt zwrotu zgodny z ceną tej usługi. Regulamin i informacje usługi szybkiego zwrotu InPost jest dostępna tutaj.
16. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
17. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy:
a) Produkt jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) Produkt jest rzeczą dostarczaną w zapieczętowanym opakowaniu (oryginalna naklejka, chroniąca fabryczne zamknięcie produktu, której odklejenie powoduje zniszczenie opakowania) i po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych w szczególności są to następujące produkty: majtki damskie, majtki męskie.
c) Produkt jest rzeczą która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, została nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
18. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Produktów do Sprzedawcy.


§ 9.
Reklamacje dotyczące Produktów


1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta jest wyłączona. Dalsze postanowienia niniejszego § 9 dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego § 9.
3. Kupujący zgłaszający reklamację z powodu wad Produktu, powinien przesłać:
a) własnoręcznie podpisane oświadczenie reklamacyjne, stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu;
b) dowód zakupu Produktu lub jego kserokopię;
c) Produkt objęty reklamacją;

pod adres:

Sklep Rubenti
ul. Bohaterów Warszawy 22/36
75-001 Koszalin

4. Kupujący może także złożyć reklamację po zalogowaniu się na Konto klienta w sklepie, następnie klikając na „Dodaj reklamację” w sekcji „Reklamacje”. Sposób ten umożliwia Kupującemu na bieżąco monitorowanie procesu reklamacyjnego.
5. Kupujący, który złożył reklamację i dostarczył objęty nią Produkt Sprzedawcy, może żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów jego dostarczenia. W przypadku:
a) uwzględnienia reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie zwraca Kupującemu koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją;
b) nieuwzględnienia reklamacji z powodu jej bezzasadności - koszty dostarczenia Produktu objętego reklamacją nie podlegają zwrotowi.
6. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Sprzedawcy Produktu oraz prawidłowo wypełnionego oświadczenia reklamacyjnego. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczny z uznaniem zasadności reklamacji przez Sprzedawcę.
7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca wysyła Kupującemu pocztą elektroniczną lub przekazując stosowne informacje na koncie klienta w sklepie, w sekcji „Reklamacje” a następnie po kliknięciu „Twoje reklamacje”.
8. W przypadku gdy usunięcie wady Produktu lub dokonanie jego wymiany na Produkt wolny od wad nie jest możliwe, Sprzedawca informuje Kupującego o możliwości złożenia przez niego oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od Umowy sprzedaży. W zależności od wyboru Kupującego, Sprzedawca zwraca Kupującemu całość lub część ceny za Produkt wadliwy w terminie 14 Dni roboczych od dnia dokonania przez Kupującego wyboru jednego ze świadczeń zaoferowanych przez Sprzedawcę.
9. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

§ 10.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w sposób niezgodny z Regulaminem, czego skutkiem jest w szczególności nieprawidłowe działanie Sklepu lub któregokolwiek z jego elementów.
2. Użytkownik składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 lit. a Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:
a) imię i nazwisko Użytkownika;
b) adres poczty elektronicznej;
c) opis dostrzeżonych nieprawidłowości.
3. Do reklamacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, postanowienia § 9 ust. 5-6 Regulaminu powyżej stosuje się odpowiednio.

§ 11.
Własność intelektualna Sprzedawcy


1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
a) nazwa Sklepu;
b) logo Sklepu;
c) zdjęcia i opisy Produktów;
d) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 12.
Ochrona danych osobowych


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://rubenti.com/pl/privacy-and-cookie-notice.html.

§ 13.
Pozasądowe rozwiązywanie sporów


1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14.
Zmiana Regulaminu


1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.

§ 15.
Postanowienia końcowe


1. Częścią Regulaminu są następujące załączniki:
a) Załącznik nr 1 - Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie Reklamacyjne.
2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 05-01-2022 r.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel